در این مصاحبه در مقدمه به آشنایی مخاطب با معانی اخلاق، علم اخلاق و معنای تربیت پرداخته و به شرح مراحل تربیت دینی می­ پردازد. پس از آن با شرح ضرورت وجود این مکاتب و حلقه­ های تربیتی تقسیماتی از ...