جستجو در تاریخ و میراث مکتوب حدیثی شیعه نشانگر این واقعیت است که عالمان شیعی اهتمام ارزنده‌ای در حفظ و تالیف، تبویب و فهرست‌نگاری، شرح، تعلقه، تفسیر و نیز تاسیس دانش‌های مرتبط با حدیث از قبیل فقه الحدیث، درایه و ...
آل بويه تمايلات شيعي داشته و آداب و فرهنگ شيعي را گسترش دادند. فضاي جديد فرهنگي، شعيان را به کوشش و تلاش فزون‌تر و‌اداشت. وزيران دانشمند آل بويه همچون شاپور بن اردشير (در بغداد)‌ و صاحب بن عباد (در ري) ...
حجيت کلمات معصومان(عليهما السلام) اختصاص به زمان و مکان خاصي نداشته شامل تمامي انسان‌ها مي‌شود. اما اين کلمات در فضا و دوراني صادر شده که جامعه و مخاطبان، محدوديت‌هايي داشته‌اند. اين پژوهش قصد دارد با تبيين فضاي حاکم بر زندگي ...
اجتهاد در تاریخ که اصطلاحاً تحلیل در تاریخ نامیده می‌شود، عبارت است از نقد و بررسی قضایای تاریخی به منظور کشف واقعیت قضایا به مدد ابزاری که در اختیار مورخ است. و این، امر آسانی نیست. مهمترین اصولی را که تحلیل‌گران ...