امام خميني «ره» 1ـ حوزه‌هاي روحانيت محلّ تدريس و تعليم و تبليغ و رهبري مسلمانان است... جاي آنهاست که امانتدار و جانشين پيغمبران هستند. محل امانتداري است و بديهي است که امانت را نمي‌توان به دست هرکس داد.1 من اميدوارم كه ...
  حوزه‌ی علمیه، یک دستگاه تولیدی و یک کارخانه‌ی عظیم انسانی است؛ باید دایم تولید کند؛ باید کتاب تولید کند؛ آدم و عالم تولید کند؛ متدین تولید کند؛ فکر تولید کند و حرف تازه‌یی بزند. حرف تازه که تمام نشده است. ...
  نکته‌ی اول نکته‌ی اول، قبول درد است. کسانی نیایند بگویند این حرفها چیست و مطرح کنند که «شیخ انصاری» و «میرزای نائینی» و «آخوند» و «امام» و دیگر بزرگان، در همین حوزه‌ها پرورش پیدا کرده‌اند و شما حرف تازه‌ای می‌زنید! اگر ...