حجيت کلمات معصومان(عليهما السلام) اختصاص به زمان و مکان خاصي نداشته شامل تمامي انسان‌ها مي‌شود. اما اين کلمات در فضا و دوراني صادر شده که جامعه و مخاطبان، محدوديت‌هايي داشته‌اند. اين پژوهش قصد دارد با تبيين فضاي حاکم بر زندگي ...