نوشته حاضر برگرفته از سخنان علماء در باب مدرسه فقهي قم و نجف مي‌باشد. در اين نوشته از مصاحبه‌هاي کتاب «جايگاه‌شناسي علم اصول»، کتاب«روش‌هاي تحصيل و تدريس» و مصاحبه‌هايي از آقايان منتظري، محقق داماد، محمدجواد فاضل و ميرمحمد يثربي و ...