اين نوشتار ادامه مقاله آسيب‌شناسي نظام پژوهش حوزه است که در شماره 6 چاپ شده، و به ارائه برخي راهبردهاي پيشنهادي جهت تحول نظام پژوهشي مي‌پردازد. بخش دوم: برخي راهبردهاي پيشنهادي براي تحول نظام پژوهشي حوزه اين راهبردها در حد پيشنهاد بوده ...