... بعد از شکست 1967م از اسرائیل، در جهان عرب، این احساس پدید آمد که نقطه ضعف وخللی در وضعیت عرب‌ها وجود دارد. پس از این تاریخ، بسیاری از جریان‌های فکری، در جهان عرب ظهور یافتند، و آثار خود را ...