قرآن کريم و حديث شريف، پايه‌هاي معارف اسلامي هستند، بنابراين همه علوم و معارف و مفاهيمي که «اسلامي» ناميده مي‌شوند، بايد از اين دو ريشه، سرچشمه بگيرند، در غير اين صورت، نمي‌توان آنها را به «اسلامي» بودن توصيف کرد. قرآن، ...