رهنامه: شماره‌ی قبل و اين شماره را به بحث آموزش پژوهش محور اختصاص داده‌ايم. با توجه به تجربه‌تان در مقطع آموزش لطفاً ماهيت آموزش پژوهش محور را تبيين کنيد و فرض‌های مختلف را مورد بررسی قرار دهيد؟ از مباحثی که اخيراً ...