چه‌‌قدر مي‌توانيد از دروسي که خوانده‌ايد، استفاده کنيد؟ (هر پرسش 4 نمره) 1ـ فردي از شما مي‌پرسد: «هميشه سخن از فصاحت و بلاغت قرآن است. قرآن، فصاحت و بلاغت دارد، به چه معناست؟» اگر بخواهيد به ‌صورت علمي و روشمند اين مطلب ...