قسمت اول: مربوط به مباني فكري لازم 1ـ اكثر انسان‌ها با منطق و استدلال زندگي مي‌كنند و براي گفتار و رفتار خود دليل دارند. يعني بطور طبيعي قواعد منطق را دارا هستند. از طرفي تحصيل دانش براي دست‌يابي به معلوماتي است ...
  1ـ حكم كلي‌اي در دست داريم مي‌خواهيم براي يك شيئ خاص آن حكم را ثابت كنيم. مثلا حكم كليِ "سخت بودن سنگ " را داريم مي‌خواهيم اين حكم را براي يك چيز خاص ثابت كنيم.   2ـ حكم كلي‌اي براي موضوعي در دست ...