بدون شک با توجه به گستره نیازهای اجتماعی، پیچیدگی مسائل دنیای امروز، مطرح شدن سؤالات و نیازهای متعدد جامعه جهانی و حکومت اسلامی، باید درس های خارج در زمینه های تخصصی و ناظر به سؤالات امروز، برگزار شود. از این ...