درآمدی بر نقد تاریخی[1]؛ در اجتهاد فقهي اگر راوي از جهات مختلف داراي ويژگي‌هاي معيني مانند عادل بودن نباشد، حذف مي‌شود و روايت او قابل اعتنا نخواهد بود. اما در اجتهاد تاريخي اين روش حذفي درباره راويان حتي اگر داراي ...