در این مصاحبه استاد گرامی به بیان نقش و جایگاه حدیث و قرآن و ارتباط این دو با یکدیگر می­پردازد و در ضمن آن با تبیین نظر خودشان در مورد دیدگاه ­های علامه طباطبایی (ره) در تفسیر قرآن به نقد ...