پيشنهادات فضلاي حوزه براي تقويت روحیه تفکرمحوري حوزه در راستاي پيگيري و آسيب‌شناسي فضاي علمي حوزه نوبت به موضوع تفکرمحوري رسيد. تفکر محوري در واقع مفهومي در ازاي حفظ محوري است و دغدغه پرداختن به آن ناشي از رويکرد و روحيه‌اي است ...