رهنامه: نظر شما درباره نقش و جايگاه استاد در فرآيند آموزش چيست؟ استاد بايد چه فعاليت‌هايي را در جهت تسريع و بهبود آموزش انجام دهد؟ استاد: بسم‌الله الرحمن الرحيم. پيش از پرداختن به جايگاه استاد و شاگرد، به عنوان دو عنصر ...