اشاره آیت الله خویی در اواخر دو نگرش جدید پیدا کردند یکی اختصاص توثیقات کامل الزیارات به مشایخ ابن قولویه فقط، نه تمام سند که قضیه آن مفصل است. دوم، روش تعویض یا تبدیل سند که این حقیر آن را به ...
اشاره: زمانی که ما در نجف بودیم 18-17 نفر کمک ایشان بودند و شروع کردند به استخراج تمام روات کتب اربعه که (بدون کامپیوتر) کار عظیمی بود و برای ایشان خیلی مهم بود، چه آنکه هر‌یک از روات را ایشان می‌خواست ...
اشاره: باید دانست که در دوران حضور و عصر علمای پیشین (قدما)، اعتبارسنجی احادیث، نه فقط بر ارزیابی سند بلکه بر سه پایه: ارزیابی محتوا (نقد محتوایی)، ارزیابی راوی (تحلیل رجالی) و ارزیابی منبع و نسخه (تحلیل فهرستی) استوار بوده ...
اشاره: مجموع معيارهاي مورد استناد علامه طباطبايي در نقد متني روايات، عبارتند از: 1. قرآن؛ 2. سنت قطعي؛ 3. مباني برگرفته از کتاب و سنت؛ 4. ضرورت دين؛ 5. برهان عقلي؛ 6. تاريخ؛ 7. دستاوردهاي قطعي علم. استاد جعفر سبحاني در كتاب ...