1ـ به اين دليل که آخوند خراساني، پديدآورنده يکي از اثرگذارترين کتا‌ب‌هاي اصولي شيعه است؛ کتابي وزين و عميق که از زمان تأليفش تا امروز، متن درسي دوره سطح حوزه‌هاي علميه و متن محوري دروس خارج اصول بوده و با ...