رهنامه: ارزيابي شما از وضعيت کنوني آموزش منطق در حوزه‌ها‌ي علميه چيست و براي بهبود اين وضعيت، چه راهکاري ارائه مي‌کنيد؟ استاد: در حوزه علميه در دو سطح، منطق خوانده مي‌شود؛ منطق مقدماتي و پس از آن، المنطق علامه مظفر. يک ...