این گفت‌وگو آغاز پیدایش تفسیر را در زمان خود پیامبر(ص) و به وسیله ایشان می‌داند که با توجه به سطح مخاطبان به بیان تفسیر می‌پرداختند و پس از پیامبر(ص) نیز اهل‌بیت با توجه به اینکه ثقل اصغر و وارثان علم ...