هوش هيجاني مشتمل بر شناخت احساسات خويش و ديگران و استفاده از آن براي اتخاذ تصميم‌هاي مناسب در زندگي است. آقاي گلمن از مؤلفان هوش هيجاني مي‌باشد که او اجزاي هوش هيجاني را در خودآگاهي، خود نظم‌دهي، انگيزه، همدلي و ...
بهداشت روانی دو اطلاق دارد؛ یک اطلاق، رشته‌ای است که به دنبال ارتقای سلامت روانی انسان است. وقتی این لفظ را به کار می‌بریم، این شاخه در نظر گرفته می‌شود که شامل مجموعه اقداماتی برای پیشگیری از بروز بیماری‌های روانی، ...