بحث دربارة هويت‌يابي و استعداد‌يابي طلاب را با بيان پرسش‌هايي آغاز مي‌کنم که در اين باره است و طلاب با اين پرسش‌ها روبه‌رو هستند. در اين بحث به چند پرسش اساسي پاسخ مي‌دهم که بدين شرح است: هويت طلبگي چيست؟ ...
  مقدمه از نظر عموم مردم «هويت» به عنوان مشخصات فردي تلقي مي‌گردد. از اين ديدگاه «هويت» مساوي با مشخصات سجلّي دانسته شده است كه فرد را از افراد ديگر به صورت ظاهري تعريف مي‌نمايد؛ گاهي هم منظور از تشخيص هويت به ...
  در دنياي متلاطم و چالش‌برانگيز امروز که حق و باطل، درست و نادرست و راست و دروغ، سخت به هم آميخته‌اند، داشتن حس مهارت تشخيص آنها از يکديگر، رمز موفقيت به شمار مي‌رود. ذهن نقاد هر چيزي را به راحتي ...
آنچه در اين ياداشت مي خوانيد راهکارهاي مديريت زمان است. نويسنده ابتدا به بررسي برخي تعاريف مديريت زمان ميپردازد و در بخش دوم به نحوه هدف گذاري در برنامه ريزي و ارائه راهکارهاي عملي جهت برنامه ريزي ميپردازد. بحثي که خدمت ...