علامه طباطبايي مي‌فرمايد سليقه اهل بيت در بيان مفاهيم جري انطباقي است. شايد يک دليلش اين باشد كه همه مردم تئوري محض را نمي‌فهمند. اگر با آنان صرفاً ذهني صحبت كنيد، چيزي از حرف‌هاي شما نخواهند فهميد؛ اما جري يعني ...