در این سفرها، هر یک از فضلا و استادان، گزارش هایی را از وضعیت فرهنگی، علمی، دینی، اجتماعی، اقتصادی و ظرفیت های تبلیغی این کشورها می نویسند و در اختیار بزرگان حوزه قرار می دهند. روحانيت شيعه در عرصه عمل به ...