مقدمه بدون شک، قرآن معجزه پيامبر اکرم، حضرت محمد (ص) است؛ همان کتابي که تا امروز همه انسان‌ها در عظمت و بزرگي آن سر تعظيم فرو آورده‌اند. اعجاز بياني قرآن در حجاز و به خصوص در مکه و اطراف آن، بسيار ...