هر‌چند در مباحث اصول و در تقرير مبانی می‌گویند «عمل به عام قبل از فحص از مخصص» ممنوع است ولی در عمل «فحص از مخصص‌ها» چقدر انجام می‌گیرد؟! بعد مخصص را به چه معنايی لحاظ می‌کنند؟ مخصصی که مستقیم به ...