بنا داشتیم موضوع این شماره از رهنامه را بر اساس مطالبات مقام معظم رهبری از حوزه در سفر اخیرشان به قم تعیین کنیم؛ جستجوها و گفتگوها، ما را به این جملات کلیدی رساند: «یكى از چیزهائى كه در تحول مثبت ...