اصلاح در حوزه علميه، بر دو اصل اعتماد بر سنت علمي گذشتگان و توجه به ضرورت‌ها و امکانات عصر حاضر براي تحول مبتني است. در گذشته، پيش‏ مطالعه يکي از مؤلفه‌ها در سير رشد طلبه بوده است. پيش‏ مطالعه داراي ...