متأسفانه ما در مباحث فقه السيره بسيار فقيريم. فقير کسي است که نانِ بخور و نمير دارد. ما هيچي نداريم. متأسفانه قواعد و ضوابط استنتاج هم موجود نيست و اين کارِ ما را دشوارتر مي‌کند، خصوصاً اينکه تاريخ را گزارش ...