آل بويه تمايلات شيعي داشته و آداب و فرهنگ شيعي را گسترش دادند. فضاي جديد فرهنگي، شعيان را به کوشش و تلاش فزون‌تر و‌اداشت. وزيران دانشمند آل بويه همچون شاپور بن اردشير (در بغداد)‌ و صاحب بن عباد (در ري) ...
نوشته حاضر به بررسي اعتبار صد منبع از کتب حديثي شيعه و صد منبع از کتب حديثي اهل سنت پرداخته است و با توجه به ملاک‌هاي صحت انتساب کتاب به مؤلف؛ شخصيت علمي مؤلف؛ ميزان ضبط و دقت نويسنده‌؛ تخصص ...
حدیث‌خوانی یا مطالعات حدیثی از مهمترین ضرورت‌های یک کارشناس علوم اسلامی است که در گذشته‌های دور همواره در حوزه‌های علمیه به صورت رسمی وجود داشته است. اکنون این مطالعات، بیشتر به صورت فردی دنبال می‌شود. در این نوشتار پس از ...