منبع اصلي در اين نوشته، کتاب هاي «استاد و درس، روش آموزش» و «روحانيت و حوزه» از آثار مرحوم استاد علي  صفايي حائري  و نيز خاطرات شفاهي يا مکتوب شاگردان بزرگوار ايشان، از محصولات  انتشارات لیلة القدر مي باشد. مرحوم علي ...