محدث نوری در بخش پایانی «خاتمه مستدرک»، کوتاه و مختصر شرح‌حالی از زندگی و زمانه خود را ثبت کرده است. پس از اتمام خاتمه مستدرک مرحوم محدث نسخه‌ای از آن را برای یکی از علمای معاصر خود به نام میرزا ...