یکی از اهداف اساسی نشریه ایجاد انگیزه نسبت به پژوهش در میان طلّاب جوان است. این هدف تحقّق نمی‌یابد مگر آنکه با روش‌های ویژه‌ای جذابیت‌های نهفته در فعالیت‌های پژوهشی را به تصویر بکشیم. الگوسازی و ارائه الگوی مناسب از میان ...
  1 هزاردست در طلب دامن آفتاب دستی می‌رسد دستی نمی‌رسد   2 شاد می‌رود غمگین برمی‌گردد اتوبوس پیر تهران ـ مشهد   3 موهای طلایی‌اش را زیر روسری پنهان می‌کند دخترک زائر خطاب امام   4 کدامیک از شما از چاههای کوفه آمده کبوتر گنبد طلایی   5 دخیل می بندد باد بر درت آرام می شود.   6 آهویی در این شعر دنبال تو می گردد یا رضا ...   7 تفنگ را ...