بررسي رابطه استاد و شاگرد و وظايف الهي آن دو از خطيرترين مواردي است که در مسير تربيت لازم است به آن پرداخته شود. شهيد ثاني «ره» با نگاه نافذ و احاطه علمي خود به کتاب و سنّت توانسته است ...