در این مصاحبه استاد گرامی به نقش و کاربرد تفسیر موضوعی با توجه به عرضه یک موضوع به قرآن و دریافت معارف قرانی پیرامون آن موضوع پرداخته و تفاوت تفسیر ترتیبی و موضوعی و همچنین نظر شهید صدر در مورد ...