این گفتگو پیرامون تفسیر قرآن با گرایش علم مدیریت می­باشد و به مباحثی چون  اهمیت و چگونگی بهره­گیری از قرآن در زمینه مدیریت، روش­هایی که باید در این­باره به کار گرفته شود، تفاوت تفسیر موضوعی و ترتیبی در بحث گرایش ...