آنچه که پیش رو دارید نگاهی است گذرا به بسته برنامه آموزش پژوهش در مقطع طلاب پایه اول، دوم و سوم حوزه. گردآورندگان این بسته برنامه خود دعوی این را ندارند که این کار یک کار، بی عیب و نقص ...
  1 هزاردست در طلب دامن آفتاب دستی می‌رسد دستی نمی‌رسد   2 شاد می‌رود غمگین برمی‌گردد اتوبوس پیر تهران ـ مشهد   3 موهای طلایی‌اش را زیر روسری پنهان می‌کند دخترک زائر خطاب امام   4 کدامیک از شما از چاههای کوفه آمده کبوتر گنبد طلایی   5 دخیل می بندد باد بر درت آرام می شود.   6 آهویی در این شعر دنبال تو می گردد یا رضا ...   7 تفنگ را ...