در این گفتگو استاد ابتدا تحصیل اخلاق را به دو معنای تحصیل عملی و تحصیل نظری اخلاق تقسیم نموده و ذیل تحصیل نظری 3 نگاه و روش عقلی، نقلی و اجتهادی را بر­ می ­شمرند. ایشان همچنین در بحث تحصیل ...
این مصاحبه ابتدا به بیان تعریف اخلاق همراه تربیت اخلاقی و جدای از تربیت اخلاقی می­پردازد و سپس درباره موضوع و هدف دانش اخلاق که ترسیم قله­های انسانی باشد توضیح می­دهد. سپس به بیان مباحثی در مورد اخلاق عملی (تهذیب ...
این نوشتار به بیان رویکردهای متفاوت دانش اخلاق که در میان مسلمین موجود بوده و اینکه این اختلاف رویکردها به پیدایش دستگاه‌های اخلاق چندی منتهی شده اشاره کرده و براساس آن آثار اخلاقی موجود را در نگاه نخست در چهار ...
در این مصاحبه استاد در ابتدا دو تلقی عمده شیعی ـ اسلامی از مفهوم اخلاق را شرح می­دهند. ( رو­یکرد کلاسیک: اخلاق به عنوان علمی که به ملکات نفسانی می پردازد و فن ایجاد عادت و ملکات خوب و نابودی ...