اشاره: زمانی که ما در نجف بودیم 18-17 نفر کمک ایشان بودند و شروع کردند به استخراج تمام روات کتب اربعه که (بدون کامپیوتر) کار عظیمی بود و برای ایشان خیلی مهم بود، چه آنکه هر‌یک از روات را ایشان می‌خواست ...