رهنامه: اين شماره مجله را به ادبيات عرب اختصاص داديم. پرسش ابتدايي ما از شما اين است که دانش مفردشناسي چه تعريفي دارد؟ استاد: علم مفردشناسي با نام‌هاي ديگري از جمله فقه‌اللغه، مفردات قرآن، تفسير مفردات، واژه‌شناسي و نظاير آن شناخته ...
  مقدمه با توجه به اهميت اين علم که يکي از علوم قديمي و در عين حال مهم و فراموش شده است، در اين مقاله برآنيم که به اين موضوع نگاه مختصري داشته باشيم و به جنبه‌هاي گوناگون آن اشاره کنيم. تعريف، تعيين ...