ما کتاب‌هاي متعددي در زمينه شرح‌الحديث داريم؛ از شرح‌هاي بر الکافي گرفته تا شرح‌هاي بر من لايحضره الفقيه، استبصار، کتاب التوحيد صدوق يا کتاب‌هاي ديگر حديثي. اين مجموعه‌ وقتي که در يک جا گردآوري شود مشخص مي‌شود که ما چه ...
اگر محدثي مي‌خواهد حديث فراهم کند، براي هر يک از استنباط‌هاي سه‌گانه کلامي و اخلاقي و فقهي، نخست بايد بداند با چه شاخصي چه موادي را براي آنها فراهم كند که براي آنها قابل استفاده باشد. اگر بنا باشد علوم ...
قرآن کريم و حديث شريف، پايه‌هاي معارف اسلامي هستند، بنابراين همه علوم و معارف و مفاهيمي که «اسلامي» ناميده مي‌شوند، بايد از اين دو ريشه، سرچشمه بگيرند، در غير اين صورت، نمي‌توان آنها را به «اسلامي» بودن توصيف کرد. قرآن، ...
در سال‌هاي اخير علاوه بر کار‌هاي وسيعي که در حوزه گسترش، تاليف و نشر مکتوبات حديثي انجام شده، فعاليت‌هاي نسبتا جامعي نيز در ارتباط با فضاي مجازي و نشر آثار حديثي در آن انجام گرفته است. اين فعاليت‌ها از طريق: ...