رهنامه: براي ارائه هر گونه راهکار عملي براي بهتر درس خواندن و استفاده بهتر از ظرفيت‌هاي علمي حوزه‌ها لازم است از داشته‌ها و ظرفيت‌ها فهرستي تهيه و آن را با نتايجي که انتظار داريم مقايسه کنيم. در اين راستا يکي ...