در مورد نسبت فلسفه با دین برخی معتقدند: مصیبت دومی که بر مسلمانان رفته .... همین ترجمه علوم و ورود آن به فضای اندیشه اسلامی است. در اينجا اين پرسش مطرح مي‌شود كه اگر واقعاً چنين است و مصيبت بر ...