در این مقاله با استفاده از 3 جدول به معرفی نام و مؤلف، تاریخ و روش مهم‌ترین تفاسیر شیعی، سنی و همچنین تفاسیر مهم به زبان فارسی با توجه به ترتیب تاریخی، روش و گرایش این تفاسیر می‌پردازد. مهم‌ترین تفاسیر شیعه ...
این نوشته در مقدمه خود نکاتی در مورد منظور خود از مکاتب تفسیری و تعریف منهج (روش تفسیری) ارائه نموده و سپس به صورت خلاصه مکاتب و کتب تفسیری را به 1ـ تفاسیر روایی محض 2ـ باطنی محض 3ـ اجتهادی ...
در این نوشتار نویسنده محترم ضمن برشمردن علوم مورد نیاز برای تفسیر، به بیان معنای گرایشات تفسیری و اقسام آن می‌پردازد و با برشماری 9 گونه گرایش تفسیری از جمله ادبی، فقهی، اجتماعی و ... تک تک این گرایشات را ...