رهنامه: با توجه به اينکه سير طلبگی از دوره آموزش آغاز مي‌شود به بررسی دوره آموزش مي‌پردازيم و سؤال ما اينست که آموزش ما چطور مي‌تواند پژوهش محور باشد، ماهيت آموزش پژوهش محور چيست؟ چه فرضهايی داريد و کدام فرض ...