... به هر حال معتقدم که بايد روايات اهل بيت را سطر به سطر کار کنيم، نه به سبک اخباري‌ها که تفکر و مباني اجتهاد و فقه الحديث را ممنوع مي‌دانند، بلكه روش اصوليان را به کار ببريم با اين ...
اشاره: مجموع معيارهاي مورد استناد علامه طباطبايي در نقد متني روايات، عبارتند از: 1. قرآن؛ 2. سنت قطعي؛ 3. مباني برگرفته از کتاب و سنت؛ 4. ضرورت دين؛ 5. برهان عقلي؛ 6. تاريخ؛ 7. دستاوردهاي قطعي علم. استاد جعفر سبحاني در كتاب ...