این نوشتار در قسمت ابتدایی خود در مورد مهجور ماندن قرآن بین مسلمانان و آثار آن هشدار می­دهد و در قسمت دوم به نقش حدیث در فهم قرآن و تفسیر می­پردازد و شرایط و عوامل صدور حدیث از عالم و ...