در اين مصاحبه استاد به بررسي چيستي فلسفه علم کلام، تعاريف، قلمرو (مسائل عقايد ديني) و مقاصد آن مي‌پردازد؛ در ادامه ايشان به بيان روش‌هاي کشف وتبين کلام (نقلي، عقلي، تحليلي و...) و ساختارهاي علم کلام با توجه به روش ...