پیشنهادم این است که مطالبات جدی شود؛ مثلاً از مجمع عالی حکمت که مرکزی است که متولی علوم عقلی در حوزه است، درخواست جدی کنیم كلاس‌هاي فلسفه‌های مضاف را برای طلبه‌ها تشكيل دهد و فعلاً در حد کارگاه آشنایی باشد. ...