فلسفه ملاصدرا  تا حدود 140 تا 150 سال بعد از مرگش به فراموشی سپرده شد؛ اما با حرکت‌هایی كه در اصفهان و بعد در تهران صورت گرفت، فلسفه ملاصدرا حیاتي جدی يافت، به گونه‌ای که تقریباً می‌شود گفت در دوره ...